"Crocodile Rock "
ceramic, majolica glaze
keramiek, majolica glazuur

8 x 38 x 20 cm. (each)

Nine crocodile objects, climbing upon the wall. Each object painted in different colours & patterns.

Negen krokodillen, die tegen de muur op klimmen. Ieder object met andere kleuren en patronen beschilderd.